top of page

Srpski / Srpski

Privatni časovi srpskog jezika za strance

Za koga?

Za odrasle, početnike i napredne.

Gde?

Onlajn ili lično u okolini Amsterdama.

Kad?

U dogovoru sa nastavnikom.

Nastava:

Nastavnici su profesionalni sa višegodišnjim iskustvom. Časovi su prilagođeni vašim potrebama: za putovanja, posete rođacima ili poslovni srpski. Sa nastavnikom vežbate praktične situacije, izgovor i pisanje. Posveċuje vam se posebna pažnja prilikom nastave.

Odgovarajuċi udžbenik birate u dogovoru sa nastavnikom.

Cena:

Privatni čas (60 min) za jednu osobu je 33 evra, a za dve je 44 evra.

Prvi čas je besplatan.

Privatni ~asovi srpskog jezika za strance

Za koga?

Za odrasle, po~etnike i napredne.

Gde?

Onlajn ili li~no u okolini Amsterdama.

Kad?

У dogovoru sa nastavnikom.

Nastava:

Nastavnici su profesionalni sa vi{egodi{wim iskustvom. ^asovi su prilago|eni Va{im potrebama: za putovawa, posete ro|acima ili poslovni srpski. Sa nastavnikom ve`bate prakti~ne situacije, izgovor i pisawe. Posve}uje vam se posebna pa`wa prilikom nastave.

Odgovaraju}i uxbenik birate u dogovoru sa nastavnikom.

Cena:

Privatni ~as (60 min) za jednu osobu je 33 evra, a za dve je 44 evra.

Prvi ~as je besplatan.

Kontakt / Kontakt

Imejl za više informacija i upis 

Imejl za vi{e informacija i upis

 

slovceschool@gmail.com

bottom of page